Voor u ligt de nota Respect, opgesteld door de commissie Respect die in het leven is geroepen na de bijeenkomst in de VAKO-kantine in januari 2013 over respect op en rond het voetbalveld. Dit document is in overleg met het bestuur vastgesteld.

De commissie Respect bestaat uit: Dick de Koning, Hans Koopman, Nico Liekstra en Saskia Aalbrecht.
Er zijn vier hoofdonderwerpen die de richting bepalen voor het dagelijks functioneren van de club, m.a.w. een gedragscode. De onderwerpen luiden in willekeurige volgorde: respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit.

Om de gedragscode op te stellen zijn diverse stukken gelezen en is uitgebreid gepraat en gediscussieerd over wat in de gedragscode vermeld moet worden, zonder alles minutieus vast te leggen.
Er wordt een aantal voorstellen/aanbevelingen gedaan om verbeteringen door te voeren. Voor deze voorstellen/aanbevelingen is nog een actieplan opgesteld.
De commissie en het bestuur hopen een stap in de goede richting te hebben gezet voor respect op en rond de voetbalvelden van VAKO.

Voor wie, waar en doel van gedragscode

Voor wie geldt deze gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen de betrokken is bij VAKO. Voor bestuursleden, de spelers (junior en senior), trainers, leiders, verzorgers, (groot)ouders, familie, supporters, toeschouwers, vrijwilligers, pachter van de kantine enz.

Waar gelden de gedragscodes?

Onderstaande regels gelden waar onze leden in verenigingsverband actief zijn.

Wat is het doel van de gedragscodes?

 • Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij VAKO;
 • Het kweken van spelgenot en plezier bij het beoefenen van de voetbalsport;
 • Het terugdringen van gele- en rode kaarten;
 • Het terugdringen van excessen op en rond het voetbalveld;
 • Het terugdringen van kostenposten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
 • Het respectvol omgaan met elkaar;
 • Het verhogen van de goede sfeer bij de vereniging.

  Gedragscode

RESPECT:

 • Wij behandelen iedereen binnen en buiten de velden als gelijke;
 • Wij hebben respect voor medespelers en de tegenstanders; niet opzettelijk blesseren en niet vernederen in woord en gebaar.
 • Wij pesten niemand, ook niet via de sociale media;
 • Wij gaan met andermans eigendommen om zoals wij met onze eigen spullen omgaan;(zie huishoudelijk reglement artikel 9).
 • Wij respecteren de regels voor van roken, drugs en alcoholgebruik; Tijdens de wedstrijd/ training geldt een rookverbod voor (wissel-)spelers en kader.
 • Voor spelers, kader en supporters wordt matig gebruik van alcohol vanaf de wettelijk toegestane leeftijd toe gestaan.
 • In bezit hebben en/of gebruik van drugs op het VAKO-complex is niet toegestaan.
 • Wij bemoeien ons als (groot)ouders, familie, verzorgers niet met speltechnische zaken;
 • Wij accepteren het gezag van de leiding van de teams, het bestuur of gedelegeerden daarvan.
 • Wij vangen de nieuwe spelers, de tegenstanders op en begeleiden hen als goede gastvrouw/gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag.

  EERLIJKHEID:

Wij leven de regels van de K.N.V.B. na;
Jeugdcoördinator(en) delen de teams in overleg met trainers en leiders in en trekken niemand voor.
Wij geven onze fouten toe, bijv. bij overtredingen, buitenspel, bal uit of bal achter.

BETROKKENHEID:

Trainers en jeugdcoördinator(en) zijn regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;
Teams ondersteunen andere teams bij spelersnood binnen de legale mogelijkheden;
Spelers melden zich tijdig bij leiders af voor wedstrijden en bij de trainer voor trainingen.
Bestuur, trainers en begeleiders nemen klachten serieus en helpen elkaar bij het zoeken naar passende oplossingen; zo nodig wordt de vertrouwenscommissie ingelicht.

SPORTIVITEIT:

Bij VAKO spelen wij volgens de regels van de K.N.V.B en accepteren wij de gevolgen indien wij de regels overtreden;
Wij geven de wedstrijdleiding en de tegenstanders voor de wedstrijd een hand. Wij bedanken de tegenstander na afloop van de wedstrijd. In ieder geval de aanvoerder geeft de scheidsrechter en grensrechters een hand en bedankt hen voor de leiding;
Wij geven geen kritiek op de wedstrijdleiding;
Spelers schelden niet op elkaar, de scheidsrechter, grensrechters, leiders en trainers;
(Groot)Ouders, familie en supporters ondersteunen op sportieve wijze de spelers/speelsters;
Trainers en leiders coachen op sportieve en positieve manier.
Alle leden of hun ouders bij minderjarige jeugdspelers tekenen een contract (bijlage 2 of 3) en de gedragscode voor aanvang van de competitie. Niet tekenen, betekent niet spelen. Deze actie wordt gecoördineerd door de commissie Respect en die levert deze formulieren in bij de ledenadministratie.
De gedragscode en het contract worden ook aan bestuur, jeugdcommissie, leiders, trainers en scheidsrechters ter ondertekening aangeboden.

Samengevat in vier hoofdregels die op borden geplaatst worden:

GEDRAGSCODES VAKO:

TOON ALTIJD RESPECT VOOR ELKAAR
VOETBALPLEZIER STAAT VOOROP
SPORTIVITEIT STAAT HOOG IN ONS VAANDEL
HOUDT ONZE ACCOMMODATIE NETJES
Deze borden worden op vier plaatsen duidelijk zichtbaar geplaatst op het VAKO terrein

bij de hoofdingang
bij de ingang aan het bospad
bij de kleedkamer naast het Respectbord van de KNVB
bij de ingang van de kantine

Sancties

Het sanctiebeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur van VAKO en niet van trainers en leiders.

Wij stellen voor het sanctiebeleid zoals het nu geformuleerd is te handhaven (Artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement en verder) en zo nodig aan te vullen.

Klachten -en vertrouwenscommissie

Er wordt een klachten- en vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Spelers, ouders, leiders, trainers en toeschouwers kunnen deze commissie benaderen indien zij tegen ongewenst gedrag aanlopen dat ze, om wat voor reden dan ook, vertrouwelijk en onpartijdig behandeld willen zien worden. Ze dienen daarvoor een klachten/incidentenformulier in te vullen.
De klachten- en vertrouwenscommissie valt rechtstreeks onder het bestuur en is alleen aan hem verantwoording schuldig. De klachten- en vertrouwenscommissie zit in de portefeuille van de secretaris van het bestuur. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de commissie.
Of de klachten- en vertrouwenscommissie op de agenda van bij de algemene ledenvergadering komt, wordt door het bestuur bepaald.

Leden

De klachten- en vertrouwenscommissie bestaat uit maximaal 5 personen, met minimaal 1 vrouw, die geheel onafhankelijk zijn. Om belangenverstrengeling te voorkomen dienen er geen leden van het bestuur of de jeugdcommissie in de commissie plaatst te nemen.
De klachten- en vertrouwenscommissie wordt aangesteld door het bestuur, eventueel op advies van de commissie Respect die de nieuwe gedragscode heeft opgesteld.
De leden van de klachten- en vertrouwenscommissie benoemen onderling de voorzitter.

Doel

Het doel van de klachten- en vertrouwenscommissie is het onderzoeken en beoordelen van ongewenst gedrag, zoals beschreven in de gedragscode in deze nota.

Klachten

Klachten of meldingen over ongewenst gedrag en vertrouwenszaken kunnen via het e-mailadres van de klachten- en vertrouwenscommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), via een meldingsformulier of persoonlijk bij de contactpersoon van de klachten- en vertrouwenscommissie worden ingebracht. De ingekomen klachten of meldingen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld om de privacy van de melder en beklaagde te waarborgen. De anonimiteit van de melder is ook richting het bestuur gegarandeerd.

Taken en verantwoordelijkheden klachten- en vertrouwenscommissie

ontvangen van klachten en meldingen van ongewenst gedrag
hoor en wederhoor toepassen en eventueel getuigen horen
verkregen informatie verwerken
advies uitbrengen aan bestuur of melding niet ontvankelijk verklaren
dossier aanmaken + archiveren.
Het streven is binnen een week advies te geven aan het bestuur, dan wel de klacht ongegrond te verklaren. Tegen een ongegrond verklaring kan eenmalig beroep aangetekend worden bij het bestuur.

Overige acties

Verdere acties voor de vereniging zijn:

 • Een bestuurslid van dienst is bij elke wedstrijd duidelijk herkenbaar (naam en jack). Het liefst twee personen.
 • Maak veldaanduiding duidelijk zichtbaar.
 • Zet gedragscodes simpel vindbaar op de website van VAKO (dus niet onder downloads).
 • Geef op het kleedkamerbord aan welke kleedkamers beschikbaar zijn voor meisjes/dames en welke voor de scheidsrechters.
 • Geef de klachten- en vertrouwenscommissie een eigen mailadres.
 • Duidelijk aangeven waar de fietsen geplaatst moeten worden, dus niet langs de lijn van het voetbalveld.
 • Tijdig nieuwe leiders/trainers werven medio mei. Eventueel via vacature op website.
 • Eerste vergadering leiders medio mei/juni.
 • De 19 belangrijkste spelregels uitdelen aan elke speler.
 • Spelregel les invoeren bij jeugd -> vanaf D pupillen

 

Voorzitter Koos Koops heeft woensdag 5 juni 2013 als eerste het contract voor de nieuwe gedragscode van VAKO-voetbal ondertekend. Dat betekent dat hij zich conformeert aan de regels omschreven in de nota Respect.

Elk lid (en voor jeugdleden ook hun ouders), elke trainer en elke vrijwilligers dient voor aanvang van het nieuwe seizoen zo'n contract te ondertekenen. Anders is een speler niet gerechtigd te voetballen en een trainer niet gerechtigd training te geven en te coachen. Het bestuur heeft dat bij het vaststellen van de nota Respect vastgelegd. De leiders hebben de formulieren gekregen om ze uit te delen aan de spelers van hun team.

De commissie Respect, bestaande uit scheidsrechter Dick de Koning en de jeugdleiders Saskia Aalbrecht, Hans Koopman en Nico Liekstra, heeft de nota opgesteld. Zij is in het leven geroepen na de bijeenkomst in de kantine over respect tijdens het voetbal, die is gehouden na de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen.

De nota Respect is gepresenteerd aan bestuur, jeugdbestuur, jeugdleiders en seniorenleiders. De nota gaat over hoe leden, bestuur, vrijwilligers en supporters zich dienen te gedragen bij VAKO. Respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit zijn de kernwoorden.

Bovendien wordt een onafhankelijke vertrouwenscommissie ingesteld, waarbij leden of ouders terecht kunnen voor problemen of als zij constateren dat er niet respectvol met elkaar wordt omgegaan. De meldingen blijven anoniem en kunnen gedaan worden via een speciaal formulier (downloadhier) dat gemaild kan worden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De vertrouwenscommissie bestaat uit maximaal vijf personen en telt minimaal een vrouw. De commissie moet nog samengesteld worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Bestuursleden en leden van de jeugdcommissie hebben geen zitting in de vertrouwenscommissie. Voor meer info: zie nota Respect.

Bij de kleedkamers hangt het blauwe Respectbord. Bij de hoofdingang, de kleedkamers en de kantine komen borden te hangen met de vier hoofdregels van de gedragscode:

1. Toon altijd respect voor elkaar.

2. Voetbalplezier staat voorop.

3. Sportiviteit staat hoog in ons vaandel.

4. Houdt onze accommodatie netjes.

Op het overtreden van de gedragscode staan mogelijk sancties. Welke dat zijn, hangt van de overtredingen af. Het (jeugd)bestuur bepaalt uiteindelijke welke straffen worden uitgesproken.

Uit kunt de nota hier integraal lezen of downloaden (pdf).

Algemeen beleid

Uitgangspunt is dat in Vries en omstreken behoefte is aan zowel zaterdag- als zondagvoetbal.

Binnen de vereniging moet de participatie van vrijwilligers gestimuleerd worden.

Wangedrag wordt niet getolereerd en waar nodig worden sancties opgelegd.

Het bestuur streeft er naar de centrale ligging van de accomodatie te behouden.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en de bestuursleden voor de portefeuilles jeugdzaken, materiaal en onderhoud, seniorenzaken en sponsoring en communicatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Ieder bestuurslid draagt zorg voor uitvoering van het beleid van zijn portefeuille. Het organigram van VAKO kunt u hier downloaden. De statuten van de vereniging kunt u hier raadplegen.

Financiële middelen

VAKO moet financieel een gezonde vereniging zijn. Dat wil zeggen:

Een financiële buffer opbouwen van 10 procent van de totale begroting en deze behouden.

De contributie dient redelijk en betaalbaar te zijn, waarbij het huidige tarief als leidraad geldt. VAKO streeft er naar de contributie-inkomsten naar een hoger niveau te brengen om minder afhankelijk te zijn van sponsorinkomsten.

Communicatie

VAKO wil zijn leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors zo geod mogelijk informeren. De interne comunicatie moet goed zijn. Daartoe maakt VAKO zo goed mogelijk gebruik van zijn communicatiemiddelen.

Seniorenbeleid

VAKO wil de prestatieteams op zondag op een zo hoog mogelijk niveau laten voetballen.

Zo1 en  Zo2 zijn prestatiegericht.

Zo1 moet in de 3e klasse KNVB spelen.

Alle andere seniorenelftallen hebben een recreatief karakter.

Jeugd

Het doel is voetbal te beoefenen en hierin begeleiding en training te geven. Bij de eerste teams, F1 tot en met A1, is er sprake van prestatiegerichtheid. Selectiecriteria voor de eerste teams zijn:

technische vaardigheden

fysieke ontwikkeling

mentale weerbaarheid

instelling/motivatie

Bij de overige teams wordt gekeken naar social aspecten, zoals leeftijd, vriendjes en fysieke ontwikkeling. E.e.a. is verder uitgewerkt in het jeugdplan van VAKO. Dit kunt u hier downloaden.

Training en begeleiding trainers

VAKO stelt een jeugdcoördinator aan die de jeugdtrainers begeleidt en van oefenstof voorziet. Daarnaast geeft de KNVB diverse trainerscursussen voor pupillen en juniorentrainers.

Voor de A- en B-junioren stelt VAKO een gediplomeerde betaalde trainer aan.

De jeugdteams zorgen voor voldoende kwaliteit om de doorstroming naar de hoogste seniorenteams te waarborgen.

Leeftijdsgroepen

Per leeftijdsgroep wordt in competitieverband gespeeld.

F-pupillen (6, 7 en 8 jaar)

E-pupillen (9 en 10 jaar)

D-pupillen (11 en 12 jaar)

C-junioren (13 en 14 jaar)

B-junioren (15 en 16 jaar)

A-junioren (17 en 18 jaar)

Voor de indeling is bepalend de leeftijd op of na 1 januari van het jaar dat het voetbalseizoen begint.

Trainingen

Elk team traint twee keer per week.

Voor de allerjongsten is er één training per week. Op de woensdagmiddag is er een training voor 5-jarigen (mini\'s). Voor deze vijfjarigen is nog geen contributie verschuldigd. Zij moeten in verband met de verzekeringen wel aangemeld worden bij de KNVB.

Tijdens de winter wordt er éénmaal getraind in de zaal. F-pupillen die maar éénmaal per week trainen, trainen gedurende deze periode niet op het veld. Zolang de weersomstandigheden het toelaten trainen de overige teams gedurende deze periode éénmaal per week op het veld. Voor keepers zijn er speciale trainingen.

Wedstrijden

Pupillen (D t/m F) spelen op het veld een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. De KNVB probeert bij de indeling rekening te houden met de resultaten van de najaarscompetitie. Tijdens de winterstop wordt er gespeeld in een zaalcompetitie. Voor de juniorenteams (A t/m C) is er geen zaalcompetitie. Deze teams komen uit in een normale veldcompetitie. Spelers die niet aan een wedstrijd kunnen deelnemen, zijn verplicht dit tijdig bij de trainer/leiders(s) aan te geven.

Het meest actuele wedstrijdprogramma staat vermeld op de VAKO-website (hier) en in de Vriezer Post.

Vervoer

Ouders/verzorgers dienen bij toerbeurt het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen. De leiders van het team stellen een vervoersschema samen.

Afgelastingen

Door weersomstandigheden en/of gesteldheid van de velden kan een wedstrijd worden afgelast. In dat geval geeft de leider dit door aan de spelers.

Algehele afgelastingen worden aangekondigd in de dagbladen, via de radio en teletekst (pagina 603). De leiders nemen in dat geval geen contact op met de spelers! Ook worden de afgelastingen vermeld op de VAKO-site.

Wie wil voetballen in Vries kan bij VAKO terecht. Jongens en meisjes, heren en dames die een balletje willen trappen zijn van harte welkom. Dit kan zowel op zaterdag als op zondag, op prestatief of recreatief niveau.

VAKO heeft vijf seniorenteams op zondag. VAKO Zondag 1 komt dit seizoen uit in de derde klasse KNVB.  VAKO Zondag 2 komt uit in de 3e reserveklasse. De overige drie elftallen spelen op een lager en/of recreatief niveau. Wie interesse heeft om te voetballen in een van de teams, kan vrijblijvend een paar keer meetrainen. VAKO Zo1 en Zo2 trainen op dinsdag en donderdag. De overige elftallen op donderdagavond om 20:15 uur.

VAKO heeft twee seniorenteams op de zaterdag. Beide elftallen spelen recreatief. Ook hier geldt: kom vrijblijvend een avondje meetrainen op de woensdagavond.

VAKO heeft ook een dameselftal, spelend op zaterdag.

 

Jeugd

VAKO heeft in elke jeugdgroep twee of meer teams. Met uitzondering van de A- en B-junioren die met één elftal uitkomen. Alle jeugdteams spelen op zaterdag. Onze oudere jeugdspelers krijgen training van betaalde gediplomeerde trainers. Voor de begeleiding van de trainers van de jongere teams is een jeugdcoördinator aangesteld. Wie ook een keer aan het jeugdvoetbal wil ruiken, mag gratis enkele keren meetrainen.

Een lidmaatschap kost €17,75 per maand voor senioren, €11,75 voor A t/m C-junioren en €10,75 voor D t/m F-pupillen. Het lidmaatschap wordt 10 maal per jaar geincasseerd. U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier (verkrijgbaar in de bestuurskamer verkrijgen of hier te downloaden) in te vullen en in te leveren bij Jannes Hof, Lottinge 76, 9481 GZ Vries, tel 0592-542213 of via e-mail opsturen aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een heel seizoen en is niet tussentijds opzegbaar.

VAKO: Vriezer Activiteit Kenmerkt Ons

Opgericht: 31 mei 1930

Sportveld De Fielliettaz Goethart, Sportlaan 2a, 9481 JA Vries, telefoon 0592-542050

 

Tenue:  Rood-geel verticaal gestreepte shirts, zwarte broek, zwarte kousen met rood/geel gestreepte bies 

Leden: circa 150 senioren, 250 jeugdleden

Teams: 5 senioren (zondag), 2 senioren (zaterdag), 1 vrouwenteam (zaterdag), 13 jeugdteams

Hoofdsponsoren: Odink Keukens en Autobedrijf Hazenberg

Hoofdsponsor jeugd: Rabobank Noord-Drenthe