Deze gedragscode geldt voor alle trainers, coaches en begeleiders die actief zijn bij het jeugdvoetbal van v.v. VAKO. Overal waar begeleider staat, kan ook trainer of coach worden gelezen.

 1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen en levert een positieve bijdrage aan het zo goed mogelijk functioneren van zijn/haar team.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie tegenover de sporter waarbij seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar onder geen beding geoorloofd zijn en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 4. De begeleider gedraagt zich zowel in woorden als in daden sportief en correct naar (andere) trainers, leiders, (assistent)scheidsrechters, medespelers, tegenstanders en andere aanwezigen op het sportpark.
 5. De begeleider respecteert de regels omtrent roken, drugs en alcoholgebruik:
  • Tijdens de wedstrijd/ training geldt een rookverbod voor (wissel-)spelers en kader. Daarbuiten wordt enkel gerookt op de daarvoor aangewezen plaatsen.
  • Alcohol wordt alleen in de kantine of op het terras genuttigd.
  • In bezit hebben en/of gebruik van drugs op het VAKO-complex is niet toegestaan.
 6. De begeleider helpt mee het sportcomplex en de materialen schoon en netjes te houden.
 7. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.

In die gevallen waarin de gedragscode niet (direct) voorziet, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

VAKO maakt onderscheidt tussen omgangsregels en een gedragscode. De omgangsregels zoals elders op deze website gepubliceerd, gelden voor iedereen op het De Fielliettaz Goethart-sportpark, terwijl de gedragscode geldt voor mensen in een bepaalde rol en functie en in geval van de bovenstaande gedragscode specifiek voor trainers, coaches en begeleiders zoals actief bij het jeugdvoetbal van v.v. VAKO. Deze gedragscode is bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider te verkleinen. Daarnaast fungeert ze als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. 

VAKO Bestuur
Juli 2020