In juli 2020 heeft VAKO de gedragscode voor vrijwilligers met een functie bij de VAKO-jeugd ('Respect') herzien en in lijn gebracht met de Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders zoals opgesteld door NOC*NSF en Centrum Veilige Sport Nederland. 

Als praktische uitvoering van de gedragscode houdt VAKO met nieuwe vrijwilligers een kennismakingsgesprek. Dit is een formeel gesprek waarvan ook vastlegging volgt in de vorm van het onderstaande gespreksformulier. Concreet betekent dit dat:

  1. Elke nieuwe vrijwilliger krijgt een officieel kennismakingsgesprek. Dit gebeurt in de bestuurskamer van VAKO en daarbij treedt een lid van het VAKO-bestuur of de VAKO-jeugdcommissie op als gastheer en gesprekspartner.
  2. Tijdens het gesprek worden zowel de omgangsregels als de gedragscode besproken. De vrijwilliger plaatst zijn/haar handtekening op het formulier van het aannamegesprek dat deze zijn besproken en hij/zij akkoord is. Indien mogelijk wordt een kennismakingsboekje uitgereikt waarin naast praktische informatie ook deze regels staan vermeld.
  3. De vrijwilliger wordt indien deze optreedt als trainer/coach/elftalbegeleider lid van de bond gemaakt waarmee deze onder het tuchtrecht van de bond valt. Dit wordt tijdens het gesprek ook aangegeven.
  4. Waar nodig houdt de club zich het recht voor referenties te checken. Dit verloopt via de Vertrouwenscontactpersoon die daarvoor contact kan opnemen met eerdere clubs waar de vrijwilliger actief is geweest.
  5. Tijdens het gesprek wordt de verplichting tot het overleggen van een VOG aangegeven. De benodigde contactgegevens (naam, voorletters, adres, mailadres, geboortedatum) worden genoteerd en besproken wordt dat de aanvraag zo snel mogelijk zal worden gestart, door de vrijwilliger overgenomen en zodra deze is ontvangen, de papieren VOG bij de gesprekspartner afgegeven. Aangegeven wordt dat de VOG voor de club een geldigheid heeft van 5 jaar waarna deze opnieuw zal worden aangevraagd.
  6. Tijdens het gesprek wordt gewezen op de VAKO- vertrouwenscontactpersoon als vertrouwelijk aanspreekpunt voor gevallen waarin de vrijwilliger te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar vragen over heeft. Ook wanneer de VOG-aanvraag niet leidt tot het verlenen van de VOG kan de vrijwilliger daarover contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon.
  7. Verder wordt de vertrouwenscontactpersoon nadrukkelijk gepositioneerd als intermediair voor alle mogelijk toekomstige situaties waarin bemiddeling door een onafhankelijk persoon wenselijk is. Het kan dan gaan om problemen die de vrijwilliger zelf of binnen zijn/haar team ervaart.

 

Gespreksformulier aannamegesprek nieuwe vrijwilliger jeugdafdeling v.v. VAKO

 

Datum en tijd:

Plaats:

Vertegenwoordiger v.v. VAKO:

Voornaam vrijwilliger:

Achternaam vrijwilliger:

Geboortedatum vrijwilliger:

Woonadres vrijwilliger:

Telefoonnummer vrijwilliger:

E-mailadres vrijwilliger:

Rol/functie vrijwilliger binnen jeugdafdeling v.v. VAKO:

Motivatie vrijwilliger om actief te worden binnen de jeugdafdeling van v.v. VAKO:

Eerdere verenigingen waar de vrijwilliger actief is geweest:

Ondergetekende verklaart dat tijdens dit aannamegesprek de Omgangsregels van v.v. VAKO én de Gedragscode voor Trainers/Coaches en Begeleiders, zijn besproken en hij voortaan zal handelen naar de regels  die daarin gesteld zijn. 

Ondergetekende verklaart dat tijdens dit aannamegesprek de verplichting tot het aanvragen en overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die actief zijn bij de jeugdafdeling van v.v. VAKO is toegelicht en hij de aanvraag van een VOG voor hem/haar zal starten zodra hij daartoe via mail het verzoek ontvangt.

Handtekening, naam en datum vrijwilliger:

 

Handtekening, naam en datum bestuurslid/vertegenwoordiger v.v. VAKO:

 

 

Dit formulier is als PDF te downloaden van de VAKO-site en dient na het aannamegesprek, geprint en ingevuld te worden afgegeven aan Edmond Varwijk, bestuurslid v.v. VAKO (Walkampen 11, Vries).

 

VAKO Bestuur

Juli 2020