Beste Leden van VAKO Voetbal,

Aanstaande maangavond 7 oktober staat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering weer op het programma. Uiteraard met de reguliere onderwerpen zoals begroting, jaarverslagen, jubilea, uitreikingen topscoorders, fairplay en minst gepasseerde keeper bokaal. Maar deze ALV is een bijzondere want het zal de laatste vergadering onder leiding van voorzitter Koos Koops zijn, die zoals bekend stopt met deze rol. Een opvolger is gevonden in de persoon van Stef Drenth en de benoeming staat deze ALV op de agenda. Er zijn meer bestuurswisselingen die deze avond aan de orde komen. Rene Doorten treedt af en wordt opgevolgd door Dennis Wollerich, Willem Heeling treedt af en wordt opgevolgd door Patrick Steenbergen, Edmond Varwijk moet nog benoemd worden als bestuurslid Communicatie en Bert Hofstee is bereid gevonden voorzitter van de jeugdcommissie te worden en treedt daarmee ook aan in het bestuur. Marc Wijnen (Sponsoring) tenslotte treedt ook af en voor hem is nog geen opvolger gevonden. 

Kortom: wij nodigen u van harte uit voor deze laatste ALV van voorzitter Koops en hopen op een mooie grote opkomst om hem zo uit te zwaaien.

Maandag 7 oktober, 19:30 uur 

Secretaris Bas Baalmans

AGENDA Algemene Ledenvergadering v.v. VAKO d.d. 7 oktober 2019

Plaats van handeling: Kantine VAKO te Vries. Tijdstip: 19.30  - …

 Onderwerp:

 Toelichting:

 Evt bijlagen:

 1. Opening

   

 2. Mededelingen en ingekomen stukken

   

 3. Notulen ALV 1 oktober                                2018

 

 Zie bijlage

 4. Uitreiken blijken van waardering

   

 5. Uitreiking DFG prijs, topscorer trofee en Fairplay bokaal

   

 6. Jaarverslag 2018-2019 secretaris

 

 Zie bijlage

 7. Financiële jaarverslag 2018-2019 penningmeester

 

Op ALV

 8. Verslag controle commissie

   

 9. Benoeming controle commissie

   

 10. Begroting

   

 11. Bestuursverkiezing

René Doorten treedt af, voorstel Dennis Wollerich als penningmeester.

Willem Heeling treedt af, voorstel Patrick Steenbergen als bestuurslid senioren.

Koos Koops treedt af, voorstel Stef Drenth als voorzitter.

Bert Hofstee voorzitter JC als opvolger Stef Drenth

Officiele aanstelling Edmond Varwijk als bestuurslid Communicatie

Marc Wijnen (Sponsoring) treedt af, vooralsnog geen opvolger

-------------------------------------------------------------------

Opgave van (tegen)kandidaten door tenminste drie stemgerechtigde leden ondersteund, dient schriftelijk te geschieden, vergezeld van een bereidverklaring door de kandidaat.

 

 12. Rondvraag

   

 13. Sluiting