Algemeen beleid

Uitgangspunt is dat in Vries en omstreken behoefte is aan zowel zaterdag- als zondagvoetbal.

Binnen de vereniging moet de participatie van vrijwilligers gestimuleerd worden.

Wangedrag wordt niet getolereerd en waar nodig worden sancties opgelegd.

Het bestuur streeft er naar de centrale ligging van de accomodatie te behouden.

Organisatie

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris en de bestuursleden voor de portefeuilles jeugdzaken, materiaal en onderhoud, seniorenzaken en sponsoring en communicatie. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid. Ieder bestuurslid draagt zorg voor uitvoering van het beleid van zijn portefeuille. Het organigram van VAKO kunt u hier downloaden. De statuten van de vereniging kunt u hier raadplegen.

Financiële middelen

VAKO moet financieel een gezonde vereniging zijn. Dat wil zeggen:

Een financiële buffer opbouwen van 10 procent van de totale begroting en deze behouden.

De contributie dient redelijk en betaalbaar te zijn, waarbij het huidige tarief als leidraad geldt. VAKO streeft er naar de contributie-inkomsten naar een hoger niveau te brengen om minder afhankelijk te zijn van sponsorinkomsten.

Communicatie

VAKO wil zijn leden, vrijwilligers, donateurs en sponsors zo geod mogelijk informeren. De interne comunicatie moet goed zijn. Daartoe maakt VAKO zo goed mogelijk gebruik van zijn communicatiemiddelen.

Seniorenbeleid

VAKO wil de prestatieteams op zondag op een zo hoog mogelijk niveau laten voetballen.

Zo1 en  Zo2 zijn prestatiegericht.

Zo1 moet in de 3e klasse KNVB spelen.

Alle andere seniorenelftallen hebben een recreatief karakter.

Jeugd

Het doel is voetbal te beoefenen en hierin begeleiding en training te geven. Bij de eerste teams, F1 tot en met A1, is er sprake van prestatiegerichtheid. Selectiecriteria voor de eerste teams zijn:

technische vaardigheden

fysieke ontwikkeling

mentale weerbaarheid

instelling/motivatie

Bij de overige teams wordt gekeken naar social aspecten, zoals leeftijd, vriendjes en fysieke ontwikkeling. E.e.a. is verder uitgewerkt in het jeugdplan van VAKO. Dit kunt u hier downloaden.

Training en begeleiding trainers

VAKO stelt een jeugdcoördinator aan die de jeugdtrainers begeleidt en van oefenstof voorziet. Daarnaast geeft de KNVB diverse trainerscursussen voor pupillen en juniorentrainers.

Voor de A- en B-junioren stelt VAKO een gediplomeerde betaalde trainer aan.

De jeugdteams zorgen voor voldoende kwaliteit om de doorstroming naar de hoogste seniorenteams te waarborgen.

Leeftijdsgroepen

Per leeftijdsgroep wordt in competitieverband gespeeld.

F-pupillen (6, 7 en 8 jaar)

E-pupillen (9 en 10 jaar)

D-pupillen (11 en 12 jaar)

C-junioren (13 en 14 jaar)

B-junioren (15 en 16 jaar)

A-junioren (17 en 18 jaar)

Voor de indeling is bepalend de leeftijd op of na 1 januari van het jaar dat het voetbalseizoen begint.

Trainingen

Elk team traint twee keer per week.

Voor de allerjongsten is er één training per week. Op de woensdagmiddag is er een training voor 5-jarigen (mini\'s). Voor deze vijfjarigen is nog geen contributie verschuldigd. Zij moeten in verband met de verzekeringen wel aangemeld worden bij de KNVB.

Tijdens de winter wordt er éénmaal getraind in de zaal. F-pupillen die maar éénmaal per week trainen, trainen gedurende deze periode niet op het veld. Zolang de weersomstandigheden het toelaten trainen de overige teams gedurende deze periode éénmaal per week op het veld. Voor keepers zijn er speciale trainingen.

Wedstrijden

Pupillen (D t/m F) spelen op het veld een najaarscompetitie en een voorjaarscompetitie. De KNVB probeert bij de indeling rekening te houden met de resultaten van de najaarscompetitie. Tijdens de winterstop wordt er gespeeld in een zaalcompetitie. Voor de juniorenteams (A t/m C) is er geen zaalcompetitie. Deze teams komen uit in een normale veldcompetitie. Spelers die niet aan een wedstrijd kunnen deelnemen, zijn verplicht dit tijdig bij de trainer/leiders(s) aan te geven.

Het meest actuele wedstrijdprogramma staat vermeld op de VAKO-website (hier) en in de Vriezer Post.

Vervoer

Ouders/verzorgers dienen bij toerbeurt het vervoer naar uitwedstrijden te verzorgen. De leiders van het team stellen een vervoersschema samen.

Afgelastingen

Door weersomstandigheden en/of gesteldheid van de velden kan een wedstrijd worden afgelast. In dat geval geeft de leider dit door aan de spelers.

Algehele afgelastingen worden aangekondigd in de dagbladen, via de radio en teletekst (pagina 603). De leiders nemen in dat geval geen contact op met de spelers! Ook worden de afgelastingen vermeld op de VAKO-site.