Voor u ligt de nota Respect, opgesteld door de commissie Respect die in het leven is geroepen na de bijeenkomst in de VAKO-kantine in januari 2013 over respect op en rond het voetbalveld. Dit document is in overleg met het bestuur vastgesteld.

De commissie Respect bestaat uit: Dick de Koning, Hans Koopman, Nico Liekstra en Saskia Aalbrecht.
Er zijn vier hoofdonderwerpen die de richting bepalen voor het dagelijks functioneren van de club, m.a.w. een gedragscode. De onderwerpen luiden in willekeurige volgorde: respect, eerlijkheid, betrokkenheid en sportiviteit.

Om de gedragscode op te stellen zijn diverse stukken gelezen en is uitgebreid gepraat en gediscussieerd over wat in de gedragscode vermeld moet worden, zonder alles minutieus vast te leggen.
Er wordt een aantal voorstellen/aanbevelingen gedaan om verbeteringen door te voeren. Voor deze voorstellen/aanbevelingen is nog een actieplan opgesteld.
De commissie en het bestuur hopen een stap in de goede richting te hebben gezet voor respect op en rond de voetbalvelden van VAKO.

Voor wie, waar en doel van gedragscode

Voor wie geldt deze gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen de betrokken is bij VAKO. Voor bestuursleden, de spelers (junior en senior), trainers, leiders, verzorgers, (groot)ouders, familie, supporters, toeschouwers, vrijwilligers, pachter van de kantine enz.

Waar gelden de gedragscodes?

Onderstaande regels gelden waar onze leden in verenigingsverband actief zijn.

Wat is het doel van de gedragscodes?

 • Bewustwording creëren van de geldende normen en waarden bij VAKO;
 • Het kweken van spelgenot en plezier bij het beoefenen van de voetbalsport;
 • Het terugdringen van gele- en rode kaarten;
 • Het terugdringen van excessen op en rond het voetbalveld;
 • Het terugdringen van kostenposten door vernielzucht, vandalisme en nalatigheid;
 • Het respectvol omgaan met elkaar;
 • Het verhogen van de goede sfeer bij de vereniging.

  Gedragscode

RESPECT:

 • Wij behandelen iedereen binnen en buiten de velden als gelijke;
 • Wij hebben respect voor medespelers en de tegenstanders; niet opzettelijk blesseren en niet vernederen in woord en gebaar.
 • Wij pesten niemand, ook niet via de sociale media;
 • Wij gaan met andermans eigendommen om zoals wij met onze eigen spullen omgaan;(zie huishoudelijk reglement artikel 9).
 • Wij respecteren de regels voor van roken, drugs en alcoholgebruik; Tijdens de wedstrijd/ training geldt een rookverbod voor (wissel-)spelers en kader.
 • Voor spelers, kader en supporters wordt matig gebruik van alcohol vanaf de wettelijk toegestane leeftijd toe gestaan.
 • In bezit hebben en/of gebruik van drugs op het VAKO-complex is niet toegestaan.
 • Wij bemoeien ons als (groot)ouders, familie, verzorgers niet met speltechnische zaken;
 • Wij accepteren het gezag van de leiding van de teams, het bestuur of gedelegeerden daarvan.
 • Wij vangen de nieuwe spelers, de tegenstanders op en begeleiden hen als goede gastvrouw/gastheer;
 • Wij maken ons niet schuldig aan racistische uitlatingen of gedrag;
 • Wij corrigeren elkaar op ongewenst gedrag.
 • Wij maken ons niet schuldig aan seksueel getint gedrag.

  EERLIJKHEID:

Wij leven de regels van de K.N.V.B. na;
Jeugdcoördinator(en) delen de teams in overleg met trainers en leiders in en trekken niemand voor.
Wij geven onze fouten toe, bijv. bij overtredingen, buitenspel, bal uit of bal achter.

BETROKKENHEID:

Trainers en jeugdcoördinator(en) zijn regelmatig bij de jeugdwedstrijden aanwezig;
Teams ondersteunen andere teams bij spelersnood binnen de legale mogelijkheden;
Spelers melden zich tijdig bij leiders af voor wedstrijden en bij de trainer voor trainingen.
Bestuur, trainers en begeleiders nemen klachten serieus en helpen elkaar bij het zoeken naar passende oplossingen; zo nodig wordt de vertrouwenscommissie ingelicht.

SPORTIVITEIT:

Bij VAKO spelen wij volgens de regels van de K.N.V.B en accepteren wij de gevolgen indien wij de regels overtreden;
Wij geven de wedstrijdleiding en de tegenstanders voor de wedstrijd een hand. Wij bedanken de tegenstander na afloop van de wedstrijd. In ieder geval de aanvoerder geeft de scheidsrechter en grensrechters een hand en bedankt hen voor de leiding;
Wij geven geen kritiek op de wedstrijdleiding;
Spelers schelden niet op elkaar, de scheidsrechter, grensrechters, leiders en trainers;
(Groot)Ouders, familie en supporters ondersteunen op sportieve wijze de spelers/speelsters;
Trainers en leiders coachen op sportieve en positieve manier.
Alle leden of hun ouders bij minderjarige jeugdspelers tekenen een contract (bijlage 2 of 3) en de gedragscode voor aanvang van de competitie. Niet tekenen, betekent niet spelen. Deze actie wordt gecoördineerd door de commissie Respect en die levert deze formulieren in bij de ledenadministratie.
De gedragscode en het contract worden ook aan bestuur, jeugdcommissie, leiders, trainers en scheidsrechters ter ondertekening aangeboden.

Samengevat in vier hoofdregels die op borden geplaatst worden:

GEDRAGSCODES VAKO:

TOON ALTIJD RESPECT VOOR ELKAAR
VOETBALPLEZIER STAAT VOOROP
SPORTIVITEIT STAAT HOOG IN ONS VAANDEL
HOUDT ONZE ACCOMMODATIE NETJES
Deze borden worden op vier plaatsen duidelijk zichtbaar geplaatst op het VAKO terrein

bij de hoofdingang
bij de ingang aan het bospad
bij de kleedkamer naast het Respectbord van de KNVB
bij de ingang van de kantine

Sancties

Het sanctiebeleid is een verantwoordelijkheid van het bestuur van VAKO en niet van trainers en leiders.

Wij stellen voor het sanctiebeleid zoals het nu geformuleerd is te handhaven (Artikel 11 van het Huishoudelijk Reglement en verder) en zo nodig aan te vullen.

Klachten -en vertrouwenscommissie

Er wordt een klachten- en vertrouwenscommissie in het leven geroepen. Spelers, ouders, leiders, trainers en toeschouwers kunnen deze commissie benaderen indien zij tegen ongewenst gedrag aanlopen dat ze, om wat voor reden dan ook, vertrouwelijk en onpartijdig behandeld willen zien worden. Ze dienen daarvoor een klachten/incidentenformulier in te vullen.
De klachten- en vertrouwenscommissie valt rechtstreeks onder het bestuur en is alleen aan hem verantwoording schuldig. De klachten- en vertrouwenscommissie zit in de portefeuille van de secretaris van het bestuur. Hij is het eerste aanspreekpunt voor de commissie.
Of de klachten- en vertrouwenscommissie op de agenda van bij de algemene ledenvergadering komt, wordt door het bestuur bepaald.

Leden

De klachten- en vertrouwenscommissie bestaat uit maximaal 5 personen, met minimaal 1 vrouw, die geheel onafhankelijk zijn. Om belangenverstrengeling te voorkomen dienen er geen leden van het bestuur of de jeugdcommissie in de commissie plaatst te nemen.
De klachten- en vertrouwenscommissie wordt aangesteld door het bestuur, eventueel op advies van de commissie Respect die de nieuwe gedragscode heeft opgesteld.
De leden van de klachten- en vertrouwenscommissie benoemen onderling de voorzitter.

Doel

Het doel van de klachten- en vertrouwenscommissie is het onderzoeken en beoordelen van ongewenst gedrag, zoals beschreven in de gedragscode in deze nota.

Klachten

Klachten of meldingen over ongewenst gedrag en vertrouwenszaken kunnen via het e-mailadres van de klachten- en vertrouwenscommissie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), via een meldingsformulier of persoonlijk bij de contactpersoon van de klachten- en vertrouwenscommissie worden ingebracht. De ingekomen klachten of meldingen worden in alle vertrouwelijkheid behandeld om de privacy van de melder en beklaagde te waarborgen. De anonimiteit van de melder is ook richting het bestuur gegarandeerd.

Taken en verantwoordelijkheden klachten- en vertrouwenscommissie

ontvangen van klachten en meldingen van ongewenst gedrag
hoor en wederhoor toepassen en eventueel getuigen horen
verkregen informatie verwerken
advies uitbrengen aan bestuur of melding niet ontvankelijk verklaren
dossier aanmaken + archiveren.
Het streven is binnen een week advies te geven aan het bestuur, dan wel de klacht ongegrond te verklaren. Tegen een ongegrond verklaring kan eenmalig beroep aangetekend worden bij het bestuur.

Overige acties

Verdere acties voor de vereniging zijn:

 • Een bestuurslid van dienst is bij elke wedstrijd duidelijk herkenbaar (naam en jack). Het liefst twee personen.
 • Maak veldaanduiding duidelijk zichtbaar.
 • Zet gedragscodes simpel vindbaar op de website van VAKO (dus niet onder downloads).
 • Geef op het kleedkamerbord aan welke kleedkamers beschikbaar zijn voor meisjes/dames en welke voor de scheidsrechters.
 • Geef de klachten- en vertrouwenscommissie een eigen mailadres.
 • Duidelijk aangeven waar de fietsen geplaatst moeten worden, dus niet langs de lijn van het voetbalveld.
 • Tijdig nieuwe leiders/trainers werven medio mei. Eventueel via vacature op website.
 • Eerste vergadering leiders medio mei/juni.
 • De 19 belangrijkste spelregels uitdelen aan elke speler.
 • Spelregel les invoeren bij jeugd -> vanaf D pupillen